06 Δεκεμβρίου 2021 (13:31)
Ανεξάρτητη Ενημέρωση


Αναρτήθηκε από τον Δ. Ζακύνθου η προκήρυξη έργου για την ανάπλαση της Ταβουλάρη

Αναρτήθηκε στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” από τον Δήμο Ζακύνθου η προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη έργου που αφορά στην ανάπλαση της…

Ελλαδα Ζακυνθος , 8 Μαΐου, 2021 14:46

Αναρτήθηκε στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” από τον Δήμο Ζακύνθου η προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την σύναψη έργου που αφορά στην ανάπλαση της Ταβουλάρη.

Σύμφωνα με την προκήρυξη η εκτιμώμενη συνολική αξία του έργου είναι 443.756,69 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. 24%, ενώ επισημαίνεται ότι απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές και πως η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 365 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν.
4412/2016, για διάστημα ΔΕΚΑ μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής, ενώ ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή , 28/05/2021 και ώρα 10:00 πμ.

Δείτε την προκήρυξη:

 

tavoulari
Όροι χρήσης/αναπαραγωγής

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του δημοσιεύματος χωρίς αναφορά στην πηγή.