17 Μαΐου 2022 (08:10)
Ανεξάρτητη Ενημέρωση


500 χιλ. ευρώ στον Δήμο για τον “Ιανό”. Από λάθος ήταν εκτός πίνακα

  500.000 ευρώ επιχορήγηση θα λάβει τελικά ο δήμος Ζακύνθου, ο οποίος από λάθος δεν συμπεριελήφθη στον πίνακα που δημοσιεύθηκε…

Ελλαδα Ζακυνθος , 22 Σεπτεμβρίου, 2020 12:13

 

500.000 ευρώ επιχορήγηση θα λάβει τελικά ο δήμος Ζακύνθου, ο οποίος από λάθος δεν συμπεριελήφθη στον πίνακα που δημοσιεύθηκε από το υπ. Εσωτερικών με τους Δήμους και τις Περιφέρειες που επλήγησαν από την κακοκαιρία.

Το zantereport δημοσιεύει αποκλειστικά την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών για την επιχορήγηση στον Δήμο Ζακύνθου:

“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: 59937 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ Τ.Α & Α.Π.
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ. & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΔΕ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 101 83 AΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη
Τηλέφωνο: 213 136 4739
Fax: 213 136 4713 e-mail: e.koutouki@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση του Δήμου Ζακύνθου του Ν. Ζακύνθου για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2957/1954 (Α’ 186) «Περί δημοσίων επενδύσεων και συμπληρώσεως των σχετικών προς ταύτας διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του ν.4257/2014 (Α΄ 93) «Επείγουσες Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 37, 109 και 112 του ν. 4622/2019 ( Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
8. Τις διατάξεις του π.δ.141/2017 (Α ́ 180) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.
9. Την αριθμ. 19232/20.3.2020 (221 ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Διορισμός της Γεωργίας Βαλατσού του Αθανασίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Εσωτερικών».
10. Την αριθμ. 38435 ΕΞ 2020/14.4.2020 Εγκύκλιο (ΑΔΑ:612ΗΗ-ΩΓΤ) της Δ/νσης
Κατάρτισης & Συντονισμού Εφαρμογής Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ««Παροχή οδηγιών επί διατάξεων δημοσιονομικού χαρακτήρα του ν. 4622/2019».
11. Την αριθμ. 59/7.2.2020 Εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ω5Α146ΜΓΨ7-Δ1Ε) του Υπουργού Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».
12. Την αριθμ.10/7207/7.3.2017 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ: Ψ65Π465ΧΘ7-4Ε8) σχετικά με τις οδηγίες υποβολής αιτημάτων επιχορήγησης, καθώς και τη με αριθ. 17939/30.5.2017 διευκρινιστική αυτής (ΑΔΑ: 7ΖΜΥ465ΧΘ7-ΙΥΜ).
13. Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ
– 055 στην οποία είναι ενταγμένο το έργο αριθ. 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας».
14. Την εντολή της Πολιτικής Ηγεσίας.
15. Την ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών που προκλήθηκαν στη χώρα από το φαινόμενο «Ιανός» κατά το χρονικό διάστημα 17 έως 20 Σεπτεμβρίου 2020.

Αποφασίζουμε

Τη χρηματοδότηση του Δήμου Ζακύνθου του Ν. Ζακύνθου με το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€), σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2003ΣΕ05500005 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας». Η χρηματοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων και με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠ.ΕΣ, όπως ειδικότερα ορίζεται στην αριθ.10/7207/7.3.2017 εγκύκλιό μας.
Η ισχύς της παρούσας ορίζεται σε 24 μήνες από την έκδοσή της.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Η Υπηρεσιακή Γραμματέας
1. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων
2. Δήμος Ζακύνθου Γ. Βαλατσού

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο κ. Υπηρεσιακής Γραμματέα 5. Γενικό Δ/ντή Οικονομικών Τ.Α. & Α.Π.
6. Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής”

Χθες αναρτήθηκε στη “Διαύγεια” πίνακα με τους Δήμους και Περιφέρειες της χώρας που ενισχύονται με 27.9 εκ. ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τη σφοδρή κακοκαιρία «Ιανός», ανακοίνωσε το υπ. Εσωτερικών.

Ωστόσο εντύπωση προκάλεσε το γεγονός της απουσίας του Δήμου Ζακύνθου από την λίστα, σε αντίθεση με την Περιφέρεια η οποία και είναι στον πίνακα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπ. Εσωτερικών, κατόπιν σχετικών οδηγιών του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για άμεση λήψη μέτρων ανακούφισης των δήμων που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία, το υπουργείο επιχορήγησε με 27.900.000 ευρώ 19 δήμους και τρεις περιφέρειες της χώρας για την αποκατάσταση ζημιών. Οι σχετικές αποφάσεις έχουν εκδοθεί και αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Σημειώνεται δε ότι αναμένεται άμεσα έκδοση έκτακτης χρηματοδότησης των δήμων με το ποσό των 8.050.000 ευρώ, η οποία θα διατεθεί έναντι των αποζημιώσεων προς κάλυψη των πρώτων αναγκών πληγέντων νοικοκυριών και αποκατάσταση ή επισκευή της οικοσκευής της πληγείσας κύριας κατοικίας.

Όροι χρήσης/αναπαραγωγής

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του δημοσιεύματος χωρίς αναφορά στην πηγή.