24 Ιανουαρίου 2022 (12:46)
Ανεξάρτητη Ενημέρωση


Γ. Αρμένης: Ερωτήματα για τις συμβάσεις του Δήμου με ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕΗ

Με ανοιχτή επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, κ. Γιώργος Αρμένης θέτει σειρά…

Ελλαδα Ζακυνθος , 3 Αυγούστου, 2020 16:34

Με ανοιχτή επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, κ. Γιώργος Αρμένης θέτει σειρά ερωτημάτων τα οποία πρέπει να απαντηθούν από την δημοτική αρχή, για δύο συμβάσεις που υπεγράφησαν από τον Δήμαρχο Ζακύνθου , με την ΔΕΔΔΗΕ  και με την ΔΕΗ.

Η επιστολή του κ. Αρμένη:

 

“Με την με αριθμό 123/2020 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να πραγματοποιηθεί νομική γνωμοδότηση για δύο συμβάσεις που υπεγράφησαν από τον Δήμαρχο Ζακύνθου , με την ΔΕΔΔΗΕ  και με την ΔΕΗ.

 

Α. Μεταξύ του Δήμου Ζακύνθου και της εταιρείας με την επωνυμία «Διαχείριση Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ», συνήφθη η από 13-02-2020 Συμφωνία-Πλαίσιο για το Φωτισμό Οδών, Πλατειών και λοιπών υπαίθριων και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου με χρήση του Εναερίου Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειάς, δια της οποίας, μεταξύ άλλων, καθορίστηκαν τα εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων «για την προμήθεια, εγκατάσταση, αντικατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και αποξήλωση του εξοπλισμού που απαιτείται για το Φωτισμό Οδών Πλατειών και λοιπών υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου».

Η ΝΟΜΙΚΉ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ:

 

α. Να διερευνηθεί εάν η συμφωνία ενέχει οικονομική διάσταση; Και αν ναι, εάν έπρεπε να προσδιοριστεί; Εάν συντρέχει ή δύναται να προκληθεί οποιαδήποτε οικονομικό βάρος εκ της ως άνω Συμφωνίας – Πλαίσιο;

β. Εάν το όργανο που εκπροσωπούσε τον Δήμο Ζακύνθου, ενήργησε εντός σχετικής εξουσιοδοτικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου;

γ. Εάν η υπογραφή της ως άνω Συμφωνίας-Πλαίσιο εντάσσεται μέσα στις εκ του νόμου καθορισθείσες αρμοδιότητες του Δημάρχου, για τις οποίες δεν απαιτείται προγενέστερη απόφαση έτερου οργάνου του Δήμου (πχ Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής κλπ);

δ. Ποιο ήταν το προγενέστερο καθεστώς προμήθειας, εγκατάστασης, αντικατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και αποξήλωσης του εξοπλισμού, για το Φωτισμό Οδών Πλατειών και λοιπών υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου και σε τι αλλαγές συνεπιφέρει η ως άνω Συμφωνία-Πλαίσιο;

ε. Να διερευνηθεί εάν μεσολάβησε προ της υπογραφής νομική ή οικονομική ή εν γένει οποιαδήποτε προπαρασκευαστική εισήγηση;

στ. Να διαπιστωθεί επί τη βάσει ποιας εισηγήσεως το υπογράφων, του Δήμου, όργανο σύνηψε την ως Συμφωνία-Πλαίσιο.

ζ. Να διερευνηθεί, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εκ της ως άνω Συμφωνίας-Πλαίσιο προκύπτει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, εάν η εν λόγω Συμφωνία-Πλαίσιο υπάγεται στο καθεστώς προσυμβατικού ελέγχου;

η. Να διαπιστωθεί εν σχέση με το προγενέστερο καθεστώς προμήθειας, εγκατάστασης, αντικατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και αποξήλωσης του εξοπλισμού, για το Φωτισμό Οδών Πλατειών και λοιπών υπαίθριων και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, εάν η εν λόγω συμφωνία, με αποκλειστικά οικονομικούς όρους, επιβαρύνει τον Δήμο Ζακύνθου.

θ. Να εξετασθεί, εάν για το όργανο του Δήμου που υπέγραψε την ως άνω Συμφωνία-Πλαίσιο, ανεξαρτήτως της όποιας τυχόν εξουσιοδοτήσεως ή μη, τήρησε την αρχή της αμεροληψίας των μονοπρόσωπων διοικητικών οργάνων, ως αυτή καθορίζεται με το άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και την συναφή με αυτό νομολογία.

 

 

Β.  Επί τη βάσει της υπ’ αριθμ. 59/15-04-2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, το εν λόγω όργανο εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Ζακύνθου κ. Νικήτα Αρετάκη, ως εκπροσώπου του Δήμου, ο οποίος φέρει την ιδιότητα του Εγγυητή, να συμβληθεί σε συμφωνητικό αναγνώρισης ρύθμισης και εγγύησης μεταξύ ΔΕΗ ΑΕ και ΔΕΥΑΖ, υπό την προϋπόθεση η ΔΕΗ ΑΕ να εντάξει την οφειλή αυτή, ήτοι την οφειλή της ΔΕΥΑΖ στο καθεστώς των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Κατ’ ακολουθίαν υπεγράφη το από 28-04-2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αναγνώρισης Οφειλής και Εγγύησης.

 

Η ΝΟΜΙΚΉ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΑ:

 

Να εξετασθούν εάν τηρήθηκαν οι όροι και προϋποθέσεις που έθεσε η  υπ’ αριθμ. 59/15-04-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, στο από 28-04-2020 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αναγνώρισης Οφειλής και Εγγύησης.

Να εξετασθεί εάν το εντελλόμενο όργανο του Δήμου ενήργησε εντός του πλαισίου των οικείων εντολών και τήρησε τις προϋποθέσεις που η ως άνω απόφαση έθεσε.

Ενώ περαιτέρω, πρέπει να εξετασθεί, εάν για το εξουσιοδοτούμενο όργανο του Δήμου, ως αυτό αναφέρεται στην  υπ’ αριθμ. 59/15-04-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, τήρησε την αρχή της αμεροληψίας των μονοπρόσωπων διοικητικών οργάνων, ως αυτή καθορίζεται με το άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και την συναφή με αυτό νομολογία.

Κε πρόεδρε σας παρακαλώ για τις ενέργειες σας ώστε να υλοποιηθεί η απόφαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.”

Όροι χρήσης/αναπαραγωγής

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του δημοσιεύματος χωρίς αναφορά στην πηγή.