06 Δεκεμβρίου 2021 (13:37)
Ανεξάρτητη Ενημέρωση


Απευθείας Ανάθεση με τίτλο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Όπως καταγράφεται, στην Διαύγεια, ο δήμαρχος ενέκρινε το ποσό των 24.775,20 ευρώ, για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων 770 λίτρων, με…

Διαύγεια Ζακυνθος , 13 Ιουλίου, 2020 10:23

Όπως καταγράφεται, στην Διαύγεια, ο δήμαρχος ενέκρινε το ποσό των 24.775,20 ευρώ, για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων 770 λίτρων, με απευθείας ανάθεση. Το ποσό αφορά την προμήθεια 148 κάδων στην τιμή των 135 ευρώ έκαστος (χωρίς ΦΠΑ)

Το έργο ανέλαβε η εταιρία : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ με έδρα το ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26910-68018 με Α.Φ.Μ.: 094270233|
Το παρόν, είναι συνέχεια της έγκρισης από 10/07/2020 με θέμα : Έγκριση των τευχών της μελέτης για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων» με ενδεικτικό προϋπολογισμό επίσης 24.775,20 ευρώ

Για την ίδια εταιρία έχουμε ένα πρωτόκολλο παραλαβής κάδων στις 01/04/2019 (προηγούμενη Δημαρχία), για 52.116,08 ευρώ , για 336 κάδους αποβλήτων και βιοαποβλήτων (240 λίτρα) . μια μικρή διαφορά είναι οτι το 2019 η ίδια εταιρία στο έγγραφο αναφέρεται σαν να έχει έδρα την Ζάκυνθο (πιθανό λάθος τυπογραφείου)

Βιβλιογραφία :
Έγκριση μελέτης για την προμήθεια με ενδεικτικό προυπολογισμό 24.775,20 : https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%9A%CE%91%CE%A9%CE%A11-6%CE%A8%CE%9F?inline=true
Έγκριση απευθείας ανάθεσης για το ποσο των 24.775,20 : https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C%CE%A3%CE%A6%CE%A9%CE%A11-%CE%97%CE%97%CE%A0?inline=true 
Παραλαβή κάδων 01/04/2019 : https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A0%CE%98%CE%97%CE%A9%CE%A11-5%CE%93%CE%95?inline=true

Ι.Κ.

Όροι χρήσης/αναπαραγωγής

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του δημοσιεύματος χωρίς αναφορά στην πηγή.