24 Ιανουαρίου 2022 (12:32)
Ανεξάρτητη Ενημέρωση


2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια : « Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την  διενέργεια 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια : «  Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά»  (CPV 33111300-4 ) «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ» συγκεκριμένα των:

Διαύγεια , 8 Ιουλίου, 2020 11:11

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την  διενέργεια 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια : «  Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά»  (CPV 33111300-4 ) «ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ» συγκεκριμένα των:

  1. GE τύπος Proteus XR/a (οριζόντια ακτινολογική τράπεζα και ορθοστάτης)
  2. Τηλεχειριζόμενο GE τύπος Precision Rxi », για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.ΖΑΚΥΝΘΟΥ. Ανώτατη προϋπολογισθείσα  δαπάνη  85.000,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24 % .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ                            {ΑΔΑ: 6ΞΚΥ4690ΒΞ-3Σ6 } …