26 Μαΐου 2022 (13:14)
Ανεξάρτητη Ενημέρωση


Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αυτόματου Ανοσολογικού Αναλυτή Αιμοδοσίας

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αυτόματου Ανοσολογικού Αναλυτή Αιμοδοσίας (CPV  38434580-5) (KAE  1359),  με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή  καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων. {Πιθανή ποσότητα : 6040 τεστ} προϋπ. δαπάνης   36.550,00 €  συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών…

Διαύγεια , 8 Ιουλίου, 2020 08:58

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αυτόματου Ανοσολογικού Αναλυτή Αιμοδοσίας (CPV  38434580-5) (KAE  1359),  με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή  καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων. {Πιθανή ποσότητα : 6040 τεστ} προϋπ. δαπάνης   36.550,00 €  συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους,   με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  επί  της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ,  για την εκτέλεση όλων των ζητουμένων εξετάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΨΒΣΞ4690ΒΞ-ΡΝΖ } …