25 Ιανουαρίου 2022 (13:55)
Ανεξάρτητη Ενημέρωση


Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια αναλωσίμων  υλικών  για αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης  (CPV 33194100-7, «Συσκευές και όργανα έγχυσης»), (KAE 1311) Β… Αναλώσιμα Υλικά για αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης, με ταυτόχρονη παραχώρηση του απαιτούμενου συνοδού εξοπλισμού – ΑΝΤΛΙΕΣ {Πιθανή ποσότητα 800 τεμ.),  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Πιθανής…

Διαύγεια , 8 Ιουλίου, 2020 09:00

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια αναλωσίμων  υλικών  για αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης  (CPV 33194100-7, «Συσκευές και όργανα έγχυσης»), (KAE 1311) Β… Αναλώσιμα Υλικά για αντλίες ενδοφλέβιας έγχυσης, με ταυτόχρονη παραχώρηση του απαιτούμενου συνοδού εξοπλισμού – ΑΝΤΛΙΕΣ {Πιθανή ποσότητα 800 τεμ.),  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Πιθανής προϋπολ. δαπάνης 7.849,32 € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   Ω6Χ74690ΒΞ-ΓΛΧ } …