25 Οκτωβρίου 2020 (12:24)
Ανεξάρτητη Ενημέρωση


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια: «Δεκατεσσάρων (14) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για την Μ.Τ.Ν.».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την  διενέργεια 2ης  Δημόσιας  Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια:  «Δεκατεσσάρων (14) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για την Μ.Τ.Ν. (CPV 33141620-2 ) «Ιατρικοί Εξοπλισμοί» (KAE 974901Ν)». Ανώτατη προϋπολογισθείσα  δαπάνη  187.419,36 € προ ΦΠΑ ή 232.400,00 €  συμπ. ΦΠΑ 24%. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  λάβουν…

Διαύγεια , 7 Ιουλίου, 2020 06:18

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την  διενέργεια 2ης  Δημόσιας  Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια:  «Δεκατεσσάρων (14) μηχανημάτων αιμοκάθαρσης για την Μ.Τ.Ν. (CPV 33141620-2 ) «Ιατρικοί Εξοπλισμοί» (KAE 974901Ν)». Ανώτατη προϋπολογισθείσα  δαπάνη  187.419,36 € προ ΦΠΑ ή 232.400,00 €  συμπ. ΦΠΑ 24%. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  6ΨΙΡ4690ΒΞ-ΤΘΙ  } …