26 Ιανουαρίου 2022 (23:06)
Ανεξάρτητη Ενημέρωση


Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,  για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ. (CPV: 18110000-3, ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) (ΚΑΕ: 1526), Πιθανής προϋπ. δαπάνης 4.600,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά σετ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: Ψ0Υ74690ΒΞ-ΜΜΟ} …

Διαύγεια , 1 Ιουλίου, 2020 10:20

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,  για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ. (CPV: 18110000-3, ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ) (ΚΑΕ: 1526), Πιθανής προϋπ. δαπάνης 4.600,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά σετ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: Ψ0Υ74690ΒΞ-ΜΜΟ} …