Τα απαραίτητα έγγραφα που υποχρεούται να τηρεί ο δικαιούχος στην εκμετάλλευση.

Τις υποχρεώσεις που έχει κάθε αγρότης που είναι ενταγμένος στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνουν οι έλεγχοι από κλιμάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ στις εκμεταλλεύσεις περιγράφει σχετική εγκύκλιος – εγχειρίδιου που δημοσιοποίησε ο Οργανιμός

Ειδικότερα, κάθε αγρότης που έχει ενταχθεί σε κάποιο από τα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξη, οφείλει να τηρεί μια σειρά υποχρεώσεων ανά Δράση. Οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις αφορούν τους δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και ειδικότερα του Μέτρου 10.

Διαβάστε επίσης: Αγρότες: Σκληρή μάχη για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις – Προς αναθεώρηση ο κατάλογος των προϊόντων

Στο Μέτρο 10 εντάσσονται οι δικαιούχοι των παρακάτω Δράσεων:

Μέτρο 10: «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»

 • Δράση 10.1.01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας»
 • Δράση 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας »
 • Δράση 10.1.03 «Διατήρηση της αμπελοκομικής πρακτικής στον Αμπελώνα Θήρας».
 • Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα»
 • Δράση 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες»
 • Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των λεπιδόπτερων (κομφούζιο)»
 • Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων»

Οριζόντια υποχρέωση για όλους τους δικαιούχους είναι η τήρηση του γεωργοπεριβαλλοντικούκλιματικού φακέλου:

Ο γεωργοπεριβαλλοντικός – κλιματικός φάκελος

Ο γεωργοπεριβαλλοντικός- κλιματικός φάκελος θεωρείται ο φάκελος με τα απαραίτητα έγγραφα που υποχρεούται να τηρεί ο δικαιούχος στην εκμετάλλευση. Ανάλογα με τη Δράση ο φάκελος εμπεριέχει διαφορετικά έγγραφα τα οποία περιγράφονται ανά Δράση. Ο φάκελος αυτός πρέπει να είναι διαθέσιμος όταν ζητηθεί από τις ελεγκτικές αρχές και περιλαμβάνει κατά περίπτωση τα κάτωθι υποστηρικτικά έγγραφα από το 1ο έτος εφαρμογής και μέχρι τη στιγμή του ελέγχου, δηλαδή:

 • Αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης στήριξής
 • Αντίγραφα των αιτήσεων πληρωμής
 • Αντίγραφο Μητρώου Εισροών – Εκροών – ημερολόγιου εργασιών και νόμιμα παραστατικά αγοράς λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 • Απόφαση Ένταξής Πράξεων στην οποία συμπεριλαμβάνεται ο…