Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας

Αιφνιδιαστικούς επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής, εισαγωγής και εμπορίας μηχανημάτων επεξεργασίας αλουμινίου, PVC και σιδήρου αναφορικά με αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στο πλαίσιο πιθανών οριζοντίων συμπράξεων διενήργησε σήμερα η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας.

Όπως επισημαίνει η επιτροπή, η διεξαγωγή τέτοιων ελέγχων γίνεται σε επιχειρήσεις από τις οποίες μπορεί να συλλεχθούν στοιχεία για αντιανταγωνιστικές πρακτικές στην ερευνώμενη αγορά και δεν προδικάζει ότι οι επιχειρήσεις έχουν εμπλακεί σε αντανταγωνιστική συμπεριφορά ούτε προδικάζει το αποτέλεσμα της έρευνας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύονται οι συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων (συμφωνίες, αποφάσεις ενώσεων ή εναρμονισμένες πρακτικές) που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού. Απαγορεύεται επίσης η καταχρηστική συμπεριφορά επιχειρήσεων με δεσπόζουσα θέση στην αγορά.

Η ΕΑ επισημαίνει ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, θα παρεμβαίνει κατά άμεση προτεραιότητα όπου κρίνεται απαραίτητο και θα εξετάζει κάθε σχετική περίπτωση που θα υποπέσει στην αντίληψή της, με την υποβολή καταγγελίας, αίτησης επιείκειας ή ανώνυμων σχετικών πληροφοριών μέσω του ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος (whistleblowing) ή άλλως, και θα επιβάλλει αυστηρότατες διοικητικές κυρώσεις στις επιχειρήσεις που τυχόν μετέρχονται αντιανταγωνιστικών πρακτικών βάσει των σχετικών διατάξεων.