Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας

Ευαίσθητη σε προβολές από μυκητολογικές ασθένειες είναι η ελιά αυτή την εποχή λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν.

Ειδικότερα, το κυκλοκόνιο είναι μυκητολογική ασθένεια που εμφανίζεται κυρίως στα φύλλα των ελαιοδέντρων. Προκαλεί, πέρα από τις χαρακτηριστικές κηλίδες, φυλλόπτωση και εξασθένιση των δέντρων. Κατά συνέπεια οι έντονες προσβολές καταλήγουν να προκαλούν μειωμένη καρποφορία.

Διαβάστε επίσης: Ελιά: Πώς γίνεται το κλάδεμα ανανέωσης

Οι συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο στην περιοχή μας (υψηλή υγρασία σε συνδυασμό με τις επικρατούσες θερμοκρασίες) είναι αρκούντως ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.

Συνιστάται, τις επόμενες ημέρες να πραγματοποιηθεί ένας ψεκασμός με κατάλληλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ή με χαλκούχα σκευάσματα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το χρονικό περιθώριο (PHI) πριν τη συγκομιδή που ορίζεται στην ετικέτα κάθε φυτοπροστατευτικού προϊόντος.

Σε περιοχές όπου σημειώνεται υψηλή σχετική υγρασία καθώς και σε περιοχές όπου ενδημεί η ασθένεια προτείνεται να πραγματοποιηθεί και ένας επαναληπτικός ψεκασμός μετά από ένα μήνα. Καλό είναι, όπου είναι δυνατόν, να ολοκληρωθεί η συγκομιδή στους ελαιώνες όπου αυτή επίκειται και να ακολουθήσει ο ψεκασμός μετά την συλλογή του ελαιοκάρπου.

Γλοιοσπόροιο

Πρόκειται για μυκητολογική ασθένεια, η οποία προκαλεί χαρακτηριστικές κηλίδες στις ελιές που τείνουν στην ωρίμανση. Η καταπολέμηση του γλοιοσπορίου πραγματοποιείται κυρίως με ψεκασμό με κατάλληλα μυκητοκτόνα ή με χαλκούχα σκευάσματα. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή εκεί όπου ενδημεί η ασθένεια ή εκεί όπου σημειώνεται παρατεταμένη υψηλή σχετική υγρασία. Σε ελαιώνες όπου υπάρχει προσβολή γλοιοσπορίου απαιτείται η διενέργεια ψεκασμού στα τέλη Οκτωβρίου με σχολαστική «κάλυψη» όλη της κόμης των ελαιοδέντρων, ο οποίος μπορεί να συνδυάζεται με την καταπολέμηση του κυκλοκόνιου. Σε περιοχές όπου σημειώνεται σημαντικό πρόβλημα, προτείνεται να πραγματοποιηθεί και ένας επαναληπτικός ψεκασμός μετά από ένα μήνα. Στην καλύτερη αντιμετώπιση της ασθένειας συμβάλει σημαντικά και το κατάλληλο κλάδεμα ώστε να επιτυγχάνεται μείωση της…